Roking je izvršio implementaciju softvera za sistem automatskog upravljanja toplotnom podstanicom i ventilacijom u objektu izložbeno-prodajnog salona Mercedes-benza.

Obim ugovorenog posla

Roking je izradio i dostavio detaljni elektro projekat kakav je izveden na objektu. Razvio aplikativni softver za PLC, proizvođača Siemens ET200SP, i HMI, proizvođača Weintek, pustio sistem u rad, dostavio korisničko uputstvo za upravljanje sistemom i izvršio obuku korisnika.

Prednosti za korisnika

  • Automatska kontrola grejanja i ventilacije objekta na osnovu zadatih parametara
  • Vizualizacija procesa, prikazivanje alarma, upozorenja, statusnih poruka i upravljanje procesom putem HMI operator panela
  • Automatski režim rada po kalendaru, sa mogućnošću selekcije neradnih dana
  • Optimizacija rada cirkulacionih pumpi, praćenjem vremena rada

Tehnički opis

Toplotna podstanica sastoji se od dva nezavisna kruga grejanja: podnog i radijatorskog.

Radijatorsko grejanje vrši se vodom iz daljinskog sistema grejanja (Toplane) čija se temperatura meri. Cirkulaciju vode ostvaruju dve redudantne pumpe. Pri pokretanju ovog kruga za radnu pumpu proglašava se pumpa sa manjim vremenom rada. Radijatorsko grejanje u automatskom režimu rada pokreće se kada temperatura dolazne vode Toplane pređe određenu granicu za uključenje kruga.

Podno grejanje ima izbor izvora toplote: toplotnu pumpu ili grejanje vodom daljinskog sistema. Temperatura polazne vode sistema zadaje se automatski na osnovu očitavanja senzora spoljne temperature, tzv. “klizanje”. U zavisnosti od izabranog izvora toplote, postoje dva slučaja:

Izabran izvor toplote - daljinsko grejanje:

U ovom režimu rada, koristi se dolazna voda Toplane kako bi se zagrejala voda u sistemu podnog grejanja. Sistem automatski počinje sa radom čim temperatura dolazne vode daljinskog grejanja pređe određenu granicu za uključenje kruga. Pri uključenju, startuje se jedna od dve cirkulacione pumpe i trokraki elektromotorni ventil reguliše temperaturu polazne vode sistema, prema zadatoj temperaturi klizanja. Regulacija se ostvaruje PID kontrolerom koji upravlja trokrakim ventilom, na osnovu očitavanja senzora temperature.

Izabran izvor toplote – toplotna pumpa:

U ovom režimu rada, koristi se toplotna pumpa kako bi se zagrejala voda u sistemu podnog grejanja. Sistem se uključuje automatski kalendarom ili putem HMI-a. Pri uključenju, startuju se dve od četiri cirkulacione pumpe i trokraki elektromotorni ventil reguliše temperaturu polazne vode sistema, prema zadatoj temperaturi klizanja. Regulacija se ostvaruje PID kontrolerom koji upravlja trokrakim ventilom, na osnovu očitavanja senzora temperature.

Pored podnog i radijatorskog grejanja sistem automatike reguliše i temperaturu vazduha ubacivanja na kanalima gde se nalaze rekuperatori. Postoje dva rekuperatora, sa zasebnim regulacionim elektromotornim ventilima i senzorima temperature. Regulacija temperature vazduha se ostvaruje PID kontrolerom koji upravlja trokrakim ventilom, na osnovu očitavanja senzora temperature.

HMI application

HMI aplikacija