Roking je izvršio implementaciju sistema automatskog limitiranja protoka prilikom ručnog pranja filtera u cilju prevencije gubitka ispune multimedijalnog filtera u HBIS Group - Železari Smederevo.

Obim ugovorenog posla

Roking je dostavio detaljni elektro projekat kakav je izveden na objektu, proizveo, isporučio i instalirao električni orman u kome se nalazi Haiwell oprema automatike. Isporučio i instalirao merne instrumente i regulacioni ventil. Razvio aplikativni softver za PLC i HMI, pustio sistem u rad i izvršio obuku korisnika..

Prednosti za korisnika

  • Automatska regulacija protoka vode
  • Indikacija kada je filter prljav
  • Obrađivanje merenja bitnih procesnih veličina

Tehnički opis

Protok vode ka multimedijalnom filteru 5 zadaje se kao parametar na HMI operator panelu. Realni protok vode meri se i obrađuje u PLC kontroleru, koji regulacioni ventil dovodi u odgovarajuću poziciju na osnovu zadatog željenog protoka  koristeći PID regulaciju. Kontinualnim merenjem pritiska na ulazu i izlazu iz filtera, utvrđuje se da li je prljav, odnosno da li je potrebno pranje istog.

Upravljački orman automatike

Upravljački orman automatikePostrojenje za pranje multimedijalnog filtera

Postrojenje za pranje multimedijalnog filtera