Haiwell Happy Programming

HaiwellHappy je software za programiranje Haiwell PLC kontrolera. U skladu sa IEC 61131-3 standardom, poseduje implementiran simulator za tri jezika za programiranje (LD-Ladder Diagram, FBD-Function Block Diagram and IL-Instruction List). Može se pokrenuti na sistemima Windows 98, Windows 200X, Windows XP kao i na novijim verzijama Windows operativnih sistema.

HaiwellHappy karakteristike

Programming Diagram

 • Haiwell Cloud programiranje
  Podržava Haiwell Cloud platformu, mogućnost korišćenja Haiwell cloud za daljinsko programiranje Haiwell PLC, kao i upload/download, nadogradnju firmware-a, samodijagnozu, monitoring i debugging. Praktičan i lak daljinski pristup i praćenja podataka u realnom vremenu. Takođe moguće je programirati i HMI uređaje koji su na istoj mreži i imaju podršku za Cloud veze.
 • Implementiran PLC simulator
  Haiwell PLC software za programiranje poseduje interni simulator, omogućavajući da se PLC program pokreće u simulaciji. U toku programiranja i kada je programiranje završeno, moguće je pokrenuti PLC program u simulaciji i testirati aplikaciju radi otklanjanja grešaka, iako PLC kontroler nije fizički povezan. Ovo znatno pomaže, nakon završenog programiranja, kada se PLC poveže u postrojenje da smanji mogućnost pojavljivanja greške.
 • Simulator za komunikaciju
  Koristi se za otklanjanje grešaka u komunikaciji. Simulacija procesa koju PLC kada izvršava  vezu sa instrukcijama i povratnih infomarcija nakon odrađenog procesa.
 • Simulator za interpolaciju
  Praćenje i crtanje trajektorije genersiane sa instrukcije za upravljanje kretanjem, kao što su linearna interpolacija, cirkularna interpolacija, listing parametara sa izlaznog pulsnog kanala pokretne ravni i odgovarajuće ose, prikaz trenutne pozicije kanala, mehanička početna pozicija, izlazni mod, moguće podesiti dužinu vratila, jedinice impulsa.
 • Generisanje PLC izvršnog fajla
  PLC program može generisati nezaviasn fajl koji se može pokretati na bilo kom PC računaru bez potrebe za instaliranim HaiwellHappy sofverom. Time je olakšan transfer same PLC aplikacije.
 • Inovativni setovi instrukcija
  Na osnovu detaljne analize raznih PLC instrukcija, Haiwell PLC pokrenuo je mnoštvo inovativnih instrukcija. Neke od njih su instrukcije za komunikaciju (COMM, MODR, MODW, HWRD, HWWR), instrukcije za diverzifikaciju portfolija podataka (BUNB, BUNW, WUNW, BDIB, WDIB, WDIW), PID upravljanje (PID), upravljanje ventilima (VC), glavni i sporedni alarm (HAL, LAL), opseg predajnika (SC), temperaturna kriva (TTC) itd. Bilo koja instrukcija može realizovati funckiju, ali drugi PLC kontroleri zahtevaju višestruke instrukcije. Ove instrukcije su veoma lake za razumevanje i korišćenje, znazno popboljašvaju efikasnost programiranja i brzinu izvršavanja.
 • Modularna strukutura projekta
  Mogućnost kreiranja 63 bloka (main program, sub program, interrupt program) kao i odabira jezika programiranja. Redosled izvršavanja blokova može biti podešen kao nasumičan. Svaki blok može biti uvežen/izvezen posebno i može sadržati istu lozinku kao i ceo projekat. Tako je u potpunosti moguće realizovati modularno programiranje.
 • Pogodna forma za instrukcije
  Obezbeđuje više tabela za instrukcije. Korišćenjem ovih tabela moguće je smanjiti količinu programa, čime se čuva prostor za skladištenje podataka, kao što je inicijalizacija podataka. Svaka tabela može da se uveze/izveze pojedinačno, kao i da poseduje istu lozinku kao i ceo projekat.
 • Moćno online umrežavanje
  Pretraživanje svih PLC kontrolera koju si povezani sa PC računarom. Pokazuje satus pokretanja, status greške, RUN / STOP prekidač, informacije o podešavanjima hardvera, parametere porta za komunikaciju kao što su detaljne informacije svih PLC kontrolera koji su online. Moguće odabrati bilo koji PLC kontroler iz mreže za Select any PLC for online monitoring, download programa, nadogradnju firmvera, upravljanje i stopiranje PLC kontrolera, podešavanje trenutnog časovnika PLC, izmenu lozinke, izmenu parametara za komunikaciju, izmenu vremena za nadgledanje kao i imena stanica PLC kontrolera.
 • Online monitoring i debugging funckije
  10 strana tabele za praćenje komponenti. Može izabrati decimalni, heksadecimalni, binarni, floating potin & character za prikaz podataka. Podržava komponentu i hibridno registruje komponentu za nadzor i istovremeno prikazuje anotacije komponente. Sve instukcione tabele mogu se uvesti u nadzornu tabelu.
 • Jedinstve funckije prikaza krive u realnom vremenu
  Pratite bilo koji od elemenata registra, njegove grafike u realnom vremenu, pogodne za kontrolu i otklanjanje grešaka tokom procesa.
 • Korisnički pristupačan način unosa
  Odredite prečice, prevucite i ispustite, kliknite i mnoge druge komandne unosa. Predložite efikasne komponente ili opseg vrednosti za svaki ulazni i izlazni terminal. Može se direktno uneti. Kod nekih podataka se mogu konfigurisati ulazni podaci (kao što su komunikacijski protokoli itd.), tako što se uradi dvoklik na njih.
 • Pogodne napomene
  Navedite komentar komponente, komentar mreže, komentar instrukcija, komentar bloka, komentar tabele i komentar projekta. Nakon komponente sa “//” direktno unosite komentare  (npr.: X0 // start motora).
 • Detaljni saveti i uputstva
  Moguće otvoriti prozor resursa PLC-a, prozor instrukcija, itd. Sva uputstva i detaljan opis hardverskih modula mogu se naći u moćnom online sistemu pomoći koji je otvoren klikom na taster F1. Čak i ako prvi put koristite softver za programiranje HaiwellHappy, lako ćete se prilagoditi na njegove komande, jer su pregledne i jasne.
 • Pogodne funkcije za editovanje
  Podržava sve uobičajene operacije uređivanja, traženja i zamene, komande gore i dole, umrežavanje gore i dole, kopiranje i nalepljivanje između programskih projekata. Konfiguracija hardvera, prenošenje parametara potprograma, lokalne komponente, indirektno, štampanje, pregled, otklanjanje grešaka, izračunavanje CRC-a, zaštita lozinkom itd.